โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaengphetpittayakom School Kamphaengphet
ภาคเรียนที่/Semester 1 ปีการศึกษา/Year 2560

รหัสนักเรียน/Student ID
รหัสผ่าน/Passwordปรับปรุง/Update 08/12/2560
[40/21127]
Bookmark2551 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  phothasoft@gmail.com [V15.07.06]